AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SILVIA TIRADO VEGA informa que és titular del lloc web shiaslow.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, SILVIA TIRADO VEGA informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és SILVIA TIRADO VEGA, amb DNI 38821764H i domicili social en AV SANTA ELENA 22, BLOC 8, ESCALA 3, 2-2 08348, CABRILS (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: SHIASLOW@GMAIL.COM.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de SILVIA TIRADO VEGA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SILVIA TIRADO VEGA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de SILVIA TIRADO VEGA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SILVIA TIRADO VEGA per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SILVIA TIRADO VEGA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

SILVIA TIRADO VEGA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

SILVIA TIRADO VEGA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SILVIA TIRADO VEGA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

SILVIA TIRADO VEGA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

SILVIA TIRADO VEGA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SILVIA TIRADO VEGA. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SILVIA TIRADO VEGA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SILVIA TIRADO VEGA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de SILVIA TIRADO VEGA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

SILVIA TIRADO VEGA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SILVIA TIRADO VEGA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I SERVEI

Aquestes polítiques s’entendran en tot moment com a part complementària dels termes i condicions exposats en el lloc web, sent tots dos d’igual aplicació al moment d’una controvèrsia. La política de privacitat aplicada, serà la mateixa que s’exposa en els termes i condicions del lloc web.

Per a efectes d’aquestes polítiques i dels seus cursos relacionats, s’entendrà com:

 • “Participant” a tot aquell usuari que hagi decidit comprar algun dels cursos que es troben en venda en el lloc web. El participant haurà de complir amb els termes i condicions expressament indicats per a ell, i amb aquells als quals se li faci referència com a “usuari” per navegar en el lloc web, sent tots dos complementaris i mai excloents.
 • “Curso” el conjunt de material didàctic que subministra SHIASLOW per a orientar sobre un tema determinat dins d’un lapse de temps específic i indicat en cada cas, presentat de manera telemàtica o presencial, i de contingut restringit als participants que ho hagin adquirit.
 • “Edició” el grup de participants que s’han inscrit en un curs, en un període determinat. Cada curs serà impartit en períodes de temps diferents.

Propietat intel·lectual

Tot el contingut exposat en el curs és de total i absoluta propietat de SHIASLOW. Tots els drets d’autor estan reservats a favor de SHIASLOW, en conseqüència el participant no podrà disposar d’aquest material per a una altra finalitat que no sigui la de l’aprenentatge propi. No podrà distribuir, compartir, vendre, o traspassar d’alguna manera aquest contingut totalment o parcialment, ja sigui de manera gratuïta o onerosa. L’incompliment d’aquesta clàusula podrà portar sancions legals. Aquesta clàusula és complement de la ja existent referida a la matèria en els termes i condicions del lloc web i s’aplica per a tota mena de contingut ja sigui textual, multimèdia, de sons, imatges, fotografies, respostes en el fòrum, correus electrònics, notes de veu o qualsevol altre tipus d’arxiu, independentment de la seva forma.

No es podrà compartir cap extracte del curs, ja sigui fins i tot un esment a tercers.

Veracitat de la informació

En tot moment el participant haurà de vetllar per la informació que subministra, no irrespetar els drets de tercers ni violar l’autoria d’altres persones, siguin aquestes integrants o no del curs. SHIASLOW no es farà responsable del contingut que algun dels participants comparteixi com a propi, sent el participant que esmenta ser el titular d’aquest contingut, l’únic responsable per qualsevol violació a drets d’autor o de propietat industrial que puguin existir, i per tant, aquest participant haurà d’assumir la seva responsabilitat davant les accions que podrà assumir SHIASLOW en contra seva.

SHIASLOW no està en l’obligació d’actuar com a mediador davant un problema que pugui existir entre dos (2) o més participants del fòrum, derivat d’un mal ús de la informació o del material d’algun d’ells, però es reserva el dret a limitar l’ús del fòrum a qui hagi violentat les normes establertes en aquestes polítiques.

Dret d’admissió i d’exclusió

SHIASLOW es reserva el dret d’admetre els integrants d’un determinat curs, sense necessitat d’explicar les raons per les quals ha fet tal selecció, també a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els cursos oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes, condicions, o vulnerin alguna de les condicions establertes.

Garantia de resultats

SHIASLOW solament està obligada a oferir al participant els continguts del curs, així com les respostes en el temps que ha estat indicat prèviament si han adquirit el complement d’acompanyament personalitzat. En cap moment es farà responsable pel succés o fracàs dels participants en l’aplicació d’aquests continguts. El participant serà l’únic responsable per l’aplicació de l’après en els cursos.

La informació que se subministri s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment SHIASLOW substituir alguna assessoria professional personalitzada que el participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir el participant per un mal ús de la informació subministrada o per no buscar una assessoria personalitzada en algun dels temes impartits.

SHIASLOW no es fa responsable pels efectes psicològics o físics que pugui sofrir l’usuari derivat del curs, i en aquest cas haurà de requerir d’ajuda professional especialitzada per al seu cas en particular.

Requisits mínims necessaris

El participant haurà de disposar d’uns requisits mínims necessaris perquè pugui visualitzar i navegar de la millor manera en el curs. Aquests requisits són:

 • Es podrà accedir solament des de 3 adreces IP diferents.
 • Ha de disposar de sortida d’àudio per a poder escoltar els vídeos i notes de veu.

A més d’això, el participant haurà de llegir en cada convocatòria les característiques sobre els temes que es tractaran i per a qui va dirigit.

Aquesta informació ha estat subministrada a l’usuari abans que procedeixi amb la seva compra, i per tant s’entendrà que amb el pagament del curs, en qualsevol de les seves modalitats, manifesta que posseeix un equip amb la capacitat tècnica aquí indicada.

Accés

Després que l’usuari formalitzi la seva inscripció en el curs, se li enviarà un correu electrònic en el qual s’indicarà tots els passos a seguir per a accedir a aquest, així com la data en què es donarà inici al període d’estudi.

Cada usuari disposarà d’una contrasenya personal per a poder visualitzar el contingut del curs, i és l’únic responsable per la custòdia d’aquesta dada.

Qualsevol problema relacionat amb aquest aspecte haurà de ser comunicat al correu electrònic silvia@shiaslow.com.

Si l’usuari, encara complint amb els requisits tècnics exigits per a visualitzar el curs i exposats en aquestes polítiques, no ha pogut accedir al curs haurà de demostrar-lo mitjançant un vídeo de pantalla enviat al correu electrònic silvia@shiaslow.com, adjuntant a més la comprovació de què disposa dels requisits mínims exigits, i es procedirà a la devolució d’aquest.

SHIASLOW es reserva el dret de prohibir o eliminar l’accés al curs, si en algun moment cap dels usuaris, viola el que es disposa en aquestes polítiques o en algun dels termes i condicions de les presents condicions.

Disponibilitat del contingut

El participant tindrà accés il·limitat a l’edició del curs corresponent adquirit, tenint límit de temps per a la visualització dels continguts del mateix (excepte que en el moment de la compra s’indiqui que l’accés és per a tota la vida, mentre que *SHIASLOW mantingui activa la seva activitat professional.

FORMA DE PAGAMENT

Per al pagament amb targeta de crèdit o de dèbit, el lloc web utilitzarà la plataforma de pagament *Hotmart, els qui seran les úniques responsables de les dades subministrades per l’usuari, ja que en cap moment arriben a ser del coneixement de *SHIASLOW. Qualsevol problema relacionat amb el pagament o un mal ús d’aquesta mena de dades, *Hotmart serà l’únic responsable i hauràs de reclamar a aquesta plataforma.

PREUS I IMPOSTOS

Tots els preus estan indicats en el lloc web, a excepció d’aquells que per la seva personalització, mereixin l’elaboració i acceptació d’un pressupost. En tot cas, sempre el client serà informat dels preus i els impostos corresponents per a la seva prèvia acceptació.

Si existeix algun descompte, aquest s’aplicarà solament al moment de la contractació, si la promoció o el descompte especial es realitza després d’enviat el pressupost, i el curs ja ha estat iniciat, el client no podrà reclamar-lo per a la contractació en curs.

CANCEL·LACIONS

5. DRET DE DESISTIMENT (GARANTIA, DEVOLUCIÓ, REEMBORSAMENT)

Al “Client” se li reconeix el dret de desistiment (devolució dels diners) de la compra efectuada, dins dels 14 dies de la compra del producte digital, en el moment del qual rebrà accés al contingut ofert.

És a dir, una vegada que t’has registrat en la pàgina web i emplenat les dades sol·licitades en el carret, entre altres, la teva targeta de crèdit, disposes de 14 dies per a sol·licitar la baixa d’aquest.

En cas de no sol·licitar la baixa en aquest període, no es procedirà a la devolució de l’import pagat. 

Una vegada passats els 14 dies, tal com es recull en l’art. 103.m de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable amb el subministrament de contingut digital quan la descàrrega o la visualització del producte hagi començat. 

És important ressenyar, que tal com recull la llei, en el *carso dels cursos en línia en començar a consumir un producte digital es perd el dret de desistiment pel que una vegada utilitzat el servei o gaudit el contingut comprat (encara que només hagis visualitzat una lliçó), no podràs sol·licitar devolució dels diners.

5.1. Mecanisme per a exercir el dret de Desistiment

El dret de desistiment es podrà exercir mitjançant correu electrònic enviat a hola@melaniagasion.com havent d’establir en l’assumpte “Devolució del producte comprat”.

Per a això podrà usar la següent plantilla:

«Devolució de producte/servei comprat:

Nom i cognoms:____________

DNI __________________________

Email de contacte:______________

Producte comprat:____________

Data de compra:______________

Per mitjà del present escrit, sol·licito la devolució del producte/servei abans ressenyat, sol·licitant devolució dels diners en el següent número de compte: _____________________»

4.1. Prohibició de les denominades CONJUNTES

Què són les crides conjuntes? Ens trobem davant una pràctica il·legal realitzada per diverses persones que s’agrupen per a adquirir un servei o producte digital amb la finalitat de costos en el preu final. En aquest cas consistiria en la realització del pagament per una sola persona del curs en línia, però l’accés del qual facilitaria a la resta de persones que han realitzat aquesta pràctica, accedint al curs diverses persones amb la mateixa contrasenya i email.

Recordem que queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos quantes accions civils i penals ens assisteixin a fi de salvaguardar els nostres drets, tot això sota prevenció d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i següents del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

0
  0
  Carrito
  Tu carrito está vacío